دارایی سبد

انواع اوراق بهادار قابل معامله در سبد شامل سهام، حق تقدم خرید سهام، اوراق مشارکت، صکوک و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان می باشد.