خدمات قابل ارائه
  1. ارائه گزارشات ادواری از عملکرد سبد
  2. پیگیری دریافت سود سهام، اقدامات مربوط به افزایش سرمایه و شرکت در مجامع
  3. در دسترس بودن کارشناسان شرکت جهت پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاران محترم