گزارش ذينفعان
براساس ماده ٢٧ دستورالعمل سبدگردانی در خصوص گزارش ذینفعان، این کارگزاری در صورت مواجهه با هر گونه تضاد منافع مراتب را از طریق تارنمای رسمی خود بلافاصله افشا خواهد کرد.