كنترل تضاد منافع

شرکت کارگزاری آتیه تمام تلاش خود را  در راستای به حداکثر رسانیدن منافع سرمایه گذاران انجام خواهد داد. مطابق ماده 14 دستورالعمل سبدگرداني درصورتي كه تضاد منافع ميان سبدگردان و مشتري بوجود آيد، اولويت با منافع مشتري مي باشد. درصورتي كه سبدگرداني يا كاركنان وي ذينفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل 

سبدگرداني گزارش آن را افشا مي نمايند.

شایان ذکر است این شرکت هیچ گونه رابطه تجاری در تضاد با منافع مشریان و خدمات سبدگردانی نداشته و منافعی به جز کارمزد مصوب سبدگردانی برای این شرکت وجود ندارد.