حدود مسئولیت سبدگردان
حدود مسوليت ها و اختيارات و نيز شرايط فعاليت سبدگردان شركت كارگزاري آتیه بر مبناي دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان در تاریخ 1389/08/29 مصوب هیأت‌مدیرۀ‌ سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این کارگزاری بناي خود را بر رعايت جامع و كامل آن قرار داده است.