کارکنان سبدگردانی

علی اصغر مهریزاده، مدیر سبد

سوابق تحصیلی

·        کارشناسی مهندسی شیمی،دانشگاه امیر کبیر

سوابق حرفه ای

·        شرکت گروه صنعتی ملی، کارمندبخش بازرگانی

·        شرکت کارگزاری مفید، کارشناسارشد

·        شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان،مدیرعامل و عضو هیات مدیره

·        شرکت مهندسی تکنوتار، مدیرعاملو عضو هیات مدیره

گواهینامه های حرفه ای

·        تحلیلگری بازار سرمایه

علیرضا ملکشاد، تحلیلگر سبد

سوابق تحصیلی

·        کارشناسی حسابداری، دانشگاهبین المللی امام خمینی

سوابق حرفه ای

·        موسسه حسابرسی فاطر، سرپرست

·        کارگزاری آتیه، مدیر مالی

گواهینامه های حرفه ای

·        اصول بازار سرمایه