مدیر عامل و هیات مدیره

جواد ضیائی، رئیس هیئت مدیره

سوابق تحصیلی

·        کارشناسی حسابداری،موسسهعالی حسابداری

·        کارشناسی ارشد مدیریتبازرگانی، مرکز مطالعات مدیریت ایران

سوابق حرفه ای

·        بانک صنعت و معدن، معاونتطرح و برنامه ریزی

·        سازمان خصوصی سازی، عضوهیئت عامل و معاون مالی و اداری

·        بانک اقتصاد نوین، معاوناعتبارات امور شعب و معاون مالی و اداری

·        شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگیکارکنان بانک ها، مدیرعامل

·        بانک دی، معاون اعتبارات

·        کارگزاری بانک صنعت و معدن،رئیس هیئت مدیره

·        کارگزاری امین سهم، عضو هیئتمدیره

·        کارگزاری اردیبهشت ایرانیان،عضو هیئت مدیره

·        کارگزاری بانک اقتصاد نوین،رئیس هیئت مدیره

·        شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران،عضو هیئت مدیره

گواهینامه های حرفه ای

·        موردی وجود ندارد.

حمیدرضا دانش کاظمی، مدیر عامل

سوابق تحصیلی

·        کارشناسی اقتصاد، دانشگاهتهران

·        کارشناسی ارشد اقتصاد،دانشگاه شهید بهشتی

سوابق حرفه ای

·        شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان،عضو هیئت مدیره

·        شرکت لامیران، عضو هیئت مدیره

·        شرکت کارتن پارس، عضو هیئت مدیره

·        شرکت سرمایه گذاری ملی ایران،مدیر ارشد

·        شرکت سینا دارو، عضو هیئت مدیره

گواهینامه های حرفه ای

·        اصول مقدماتی بازار سرمایه

عبد الوهاب علیزاده خرازی، عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی

·        کارشناسی حسابداری، موسسهعالی حسابداری

سوابق حرفه ای

·        گروه صنعتی سدید، معاون سرمایهگذاری امور مجامع

·        شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر،مدیرعامل

·        شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان،نایب رئیس هیئت مدیره

·        شرکت لوله و تجهیزات سدید، عضوهیئت مدیره

·        شرکت الماس ایرانیان کیش، نایبرئیس هیئت مدیره

·        شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران،مدیرعامل

گواهینامه های حرفه ای

·        موردی وجود ندارد.

محسن معماریان، عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی

·        کارشناسی علوم اقتصادیدانشگاه تهران

سوابق حرفه ای

·        بانک صادرات، رئیس و سرپرستشعبه

·        شرکت الماس ایرانیان کیش، عضوهیئت مدیره

·        شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران،نایب رئیس هیئت مدیره

گواهینامه های حرفه ای

·        موردی وجود ندارد.

مجتبی حاجی شفیعی، عضو هیئت مدیره

سوابق تحصیلی

·        کارشناسی مهندسی راه وساختمان، دانشگاه وست کاست

·        کارشناسی ارشد مهندسی راه وساختمان، دانشگاه وست کاست

سوابق حرفه ای

·        شرکت ماشین سازی اصفهان، رئیسهیئت مدیره

·        مجتمع ذوب و ریخته گری فولادویان، عضو موظف هیات مدیره و مدیر عامل

·        شرکت ساختمان های صنعتی، عضوموظف هیات مدیره

·        شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران،رئیس هیئت مدیره

·        شرکت الماس ایرانیان کیش، رئیسهیئت مدیره

گواهینامه های حرفه ای

·        موردی وجود ندارد.